Politeia Institute je regionalna obrazovna platforma namenjena mladima koji žele da unaprede svoja znanja, doprinesu razvoju društva u kojem žive, povezujući se sa mladim ljudima u svojoj zemlji,  na Zapadnom Balkanu i u Evropskoj uniji.

Politeia Institut je platforma kreirana u okviru regionalnog projekta Regional Youth Compact for Europe (RYCE) koji podržava Evropska unija od 2018. godine i German Marshall Fund –  Balkan Trust for Democracy.

Projekat koordinira Fondacija Centar za demokratiju (www.centaronline.org) koja i rukovodi Platformom.

Projekat okuplja još 13 organizacija iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Kosova*, Severne Makedonije, Srbije i Turske, uz učešće i evropske mreže ALDA.

Ideja o Politeia školi pojavila se početkom 1997-e godine tokom velikih građanskih i studentskih protesta u Srbiji

1997

34 kursa i 1740 studenata

1998 - 2012

POLITEIA postaje regionalna

 
2019

POLITEIA postaje digitalna

2021

Istorija Politeia Instituta

Politeia Institute je nastavak dugogodišnjeg rada Fondacije Centar za demokratiju na edukaciji mladih za demokratiju, građanski aktivizam , društveno i političko liderstvo u Srbiji. Godine 2019. Politeia škola za civilno društvo postaje regionalna škola.

Ideja o Politeji nastala je početkom 1997. godine u vreme velikog građanskog i studentskog protesta. Buđenje nove studentske energije navelo je FCD da razmisli na koji bi način mogao dugoročnije da

doprinese razvoju demokratskih potencijala mlade generacije koja treba da bude budući nosilac demokratskih promena i društvenih reformi.

Škola za civilno društvobila je namenjena studentima iz Srbije i Crne Gore koji su želeli da prošire svoja znanja o civilnom društvu, toleranciji, mirnom rešavanju sukoba, ljudskim i građanskim pravima, o normama demokratskog ponašanja u društvu, Evropskoj uniji, ekonomskoj i društvenoj tranziciji, aktivnom učešću u javnim poslovima i građanskim inicijativama.

Kursevi su se održavalo tri puta godišnje. Od 2002 do 2005. Škola je bila deo projekta Institut Politeia. Školi za civilno društvo dodata su i dva nova obrazovna programa:

Perikles Škola za društveno i političko liderstvo​

Škola je povećena razvijanju inovativnog liderstva kod mladih. U koncipiranju programa pošlo se od činjenice da operativna znanja ne čine lidere i da je za njihov razvoj još važnije da steknu znanje o aktuelnim tendencijama u današnjem svetu, vrednosnom sistemu demokratskih društava, procesu uključenja u EU i teškom procesu tranzicije. Škola je veliku pažnju posvetila i veštinama – vođenju kampanje, zastupanju i lobiranju, prezentaciji stavova, izgradnji koalicija…

Perikles je bio program za mlade funkcionere, buduće lidere političkih stranaka, nevladinih organizacija i sindikata koji žele da povećaju svoja znanja o demokratskim institucijama i procedurama, modernom liderstvu, Evropskoj Uniji, parlamentarizmu.

Budi parlamentaran – studentska parlamentarna praksa

FCD je od 2000.godine veliku pažnju posvetio parlamentu i potrebi unapređenja demokratskih resursa.

Program je bio namenjen studentima, diplomcima i postdiplomcima koji su želeli da upoznaju parlament izbliza.

Studenti su, kao volonteri, provodili na praksi četiri nedelje, u kabinetima predsednika parlamenta i skupštinskih odbora, kancelarijama poslaničkih grupa, pojedinim stručnim službama.

Fondacija Centar za demokratiju dobitnica je nagrade za odnose s javnošću u oblasti javnih programa koju su dodelili profesionalci za odnose s javnošću. Fondacija je nagradu dobila 2002. godine za PR program »Unapređenje parlamentarne prakse« pod nazivom BITI PARLAMENTARAN, s obrazloženjem da je »program Unapređenja parlamentarne prakse jedinstven na našem društvenom prostoru u domenu javnih odnosa, jer po prvi put uvodi studentsku praksu u parlamentaran život kod nas, u smislu u kom ona postoji i u drugim parlamentima širom sveta. Unapređenje profesionalnog rada u parlamentima, promocija duha parlamentarizma, transparentnost rada parlamenata, kao i saradnja vladinog i nevladinog sektora, ciljevi su i dostignuća ovog Programa«.

 

POLITEIA

Start 1998

Polaznici Politeje: 1800 studenata iz Srbije, WB 6 i Turske

Više od 100 profesora, eksperata, praktičara i političara u programu Škole

Donatori od 1998: EU, USAID-OTI, Fondacija za otvoreno društvo, GMF – Balkanska fondacija za demokratiju, Međunarodni centar Olof Palme, Nacionalna zadužbina za demokratiju – NED, Fondacija Fridrih Ebert, Fondacija Konrad Adenauer…

1998-2018:

– 28 kurseva Škole za civilno društvo, 1560 studenata!

– 6 kurseva Škole za društveno i političko liderstvo Perikles, 180 studenata

– Prva parlamentarna praksa u Srbiji: 4 mesečna programa za 40 studenata

2019 Politeia Goes Regional: prva regionalna škola za 25 studenata sa Zapadnog Balkana

2020 Politeia Goes Digital: Politeia Institute – Online Platform for Education and Development www.politiea.institute

2021 Prolećni online kurs Škole za participaciju mladih, 30 studenata sa Zapadnog Balkana i Turske 

Dokumenta za preuzimanje