EU dijalog sa mladima i jačanje učešća mladih u procesu donošenja odluka u Srbiji

Projekat: Regionalni dijalog mladih za Evropu 

EU dijalog sa mladima (The EU Youth Dialogue – EUYD), prethodno Strukturirani dijalog, predstavlja mehanizam usvojen na nivou Evropske unije, čija je svrha rešavanje potreba mladih i problema sa kojima se oni susreću. Kroz ovaj dijalog, donosioci odluka stiču uvid u potrebe i zahteve mladih, što im omogućava da donose informisane odluke koje su u njihovom najboljem interesu. Ukratko, EUYD obezbeđuje platformu preko koje mladi učestvuju u procesima usvajanja politika i imaju priliku da se njihov glas čuje.

U skladu sa EU strategijom za mlade 2019-2027, EUYD podržava njenu implementaciju i podstiče saradnju zemalja EU u vezi sa pitanjima važnim za mladu populaciju, sa glavnim fokusom na tri oblasti – povezivanje, angažovanje i osnaživanje. Svaki ciklus dijaloga traje 18 meseci i posvećen je jednoj temi koja se odnosi na neki od 11 Ciljeva za mlade.  Trojno predsedništvo upravlja implementacijom EUYD u bliskoj saradnji sa Evropskom komisijom, Nacionalnim agencijama,  Evropskim omladinskim forumom i drugim nevladinim omladinskim organizacijama, pod okriljem grupe za koordinaciju. Tokom čitavog ciklusa, mišljenja mladih se prikupljaju na svim nivoima i kroz različite vidove konsultacija kao što su EU konferencije mladih, evropske ankete, nacionalni događaji, različiti projekti i lokalni događaji.

EU konferencija mladih je najvažniji događaj i organizuje se dva puta godišnje u zemlji koja predsedava Evropskom unijom. Tokom konferencija, mladi, donosioci odluka ali i stručnjaci, istraživači i predstavnici civilnog društva rade zajedno, objedinjuju rezultate aktivnosti EUYD i formulišu zajedničke poruke za EU. Savet EU može da usvoji dokument politike na osnovu ovih izlaznih informacija, usmeren na unapređenje položaja mladih u Evropskoj uniji.

Deseti ciklus dijaloga pod nazivom „We Need Youth“ (Potrebni su nam mladi) traje od 1. jula 2023. do 31. decembra 2024. godine, pod predsedništvom Španije, Belgije i Mađarske. Fokus ovog ciklusa je stavljen na implementaciju Cilja za mlade broj 3 „Inkluzivna društva“ i ima za cilj angažovanje mladih, podsticanje inkluzivnosti i slavljenje uspeha ostvarenih u okviru dijaloga.

Omladinska laboratorija Zapadnog Balkana: Utiranje puta inkluzivnom donošenju odluka

Na žalost, mladi i kreatori politika iz zemalja sa statusom kandidata za članstvo u EU su isključeni iz ovog procesa. Kako bi se premostio taj jaz, Regionalni savet za saradnju je pokrenuo Omladinsku laboratoriju Zapadnog Balkana (Western Balkans Youth Lab – WBYL), projekat koji finansira Evropska unija, a čija je svrha da se stvore prilike za učešće mladih u donošenju odluka u zemljama Zapadnog Balkana (WB).

WBYL se zasniva na metodologiji EUYD i nastoji da otvori dugoročni, strukturirani regionalni dijalog između omladinskih organizacija i nacionalnih organa uprave, usmeren na zajedničko razvijanje politika kojima se jača učešće mladih u donošenju odluka, uključuju pitanja mladih u same politike i unapređuje sveukupno društveno i ekonomsko okruženje i mobilnost mladih u zemljama Zapadnog Balkana.

Od 2020. godine, sprovedene su dve Omladinske laboratorije. Prva je bila posvećena nezaposlenosti mladih, a druga mentalnom zdravlju mladih. Na samom početku, mladi i kreatori politika iz zemalja Zapadnog Balkana, uključujući Srbiju, prošli su kroz obuku o metodologiji i modelu, nakon čega je usledilo formiranje regionalnog i nacionalnog stručnog tela. Stručnjaci su imali priliku da se sastaju putem online i offline sastanaka, kao i srednjoročnih i završnih konferencija, kako bi zajednički osmislili programe i politike relevantne za mlade.

Strukturiranje EU dijaloga sa mladima u Srbiji

Tokom poslednje četiri godine, Srbija je nesumnjivo bila lider u implementaciji EUYD van granica EU, i kao takva, treba da služi kao ključna tačka za region (i druge zemlje sa statusom kandidata), pružajući vrstan uvid u to kako se različiti aspekti mehanizama mogu implemetirati u zemljama kandidatima.

Dva programa koja vodi Krovna organizacija mladih Srbije (KOMS), kako na nacionalnom tako i na lokalnim nivoima, zasnovana su na EUYD metodologiji. Na nacionalnom nivou, od 2019. godine, KOMS je vodila dijaloge sa mladima i ključnim donosiocima odluka, poput Dijaloga mladih sa premijerom/kom, (bivšim) ministrom za omladinu i sport i drugim akterima kao što je Poverenik za zaštitu ravnopravnosti. Ovi dijalozi stvaraju prilike za mlade ljude da istaknu izazove sa kojima se suočavaju u Srbiji i predlože konkretne mere, zasnovane na dokazima, za njihovo rešavanje. Na lokalnom nivou, KOMS sprovodi program pod nazivom „Odlučionice“. Program povezuje predstavnike jedinica lokalne samouprave (opštine i gradovi), studentske parlamente i organizacije civilnog društva, koji prolaze zajedničku obuku i uče o omladinskim politikama, aktivizmu i učešću mladih u lokalnim zajednicama. Nakon obuke, oni postaju deo mreže lokalnih koordinatora dijaloga sa mladima i rade na unapređenju saradnje između mlade populacije i donosioca odluka. Lokalni koordinatori počinju zajednički rad implementacijom inicijative zajednice koja je kreirana kroz program.

Za potrebe dalje standardizacije implementacije u Srbiji, 2021. godine je osnovan Stalni stručni tim za EUYD. Tim je formiran prema modelu nacionalnih radnih grupa za implementaciju EUYD, osnovanih u zemljama članicama EU za koordinaciju omladinskih politika i standardizovanih praksi za uključivanje mladih u procese donošenja odluka. U stalni stručni tim su uključeni predstavnici Ministarstva turizma i omladine, Ministarstva za evropske integracije, Nacionalne asocijacije praktičara/ki omladinskog rada, Fondacije Tempus i KOMS-a. Koordinaciona međusektorska grupa, koja postoji samo u zemljama članicama EU, predstavlja ujedno važan korak i potencijal za mlade i njihovu aktivnu participaciju. Institucionalizacija grupe u okviru Saveta za mlade Vlade Republike Srbije, kao savetodavnog tela, osigurava da se preporuke mladih postavljaju kao ključni elementi za razvoj omladinskih i drugih relevantnih politika.

Implementacija dijaloga u Srbiji – Hvatanje u koštac sa izazovima

EUYD podrazumeva aktivno učešće u procesima donošenja odluka i zasniva se na principu zajedničkog upravljanja. To znači da mladi ljudi i donosioci odluka diskutuju o temama relevantnim za mlade na strukturiran način i dogovaraju se o mogućim rešenjima. Ova vrsta dijaloga često nedostaje u lokalnim zajednicama a postojeći mehanizmi (ako uopšte postoje) često se ne koriste u praksi, te samim tim, ne ispunjavaju svoju svrhu. Podaci o lokalnim omladinskim politikama koje je objavila KOMS 2021. godine, ukazuje na činjenicu da 54,5% lokalnih saveta za mlade, kao instrumenata lokalnih omladinskih politika, niti su funkcionalni niti inkluzivni u velikoj većini jedinica lokalne samouprave. Ako pogledamo druge parametre, možemo da zaključimo da lokalni donosioci odluka često ne daju prioritet izazovima sa kojima se suočavaju mladi i ne pridaju im dovoljno pažnje u procesu kreiranja javnih politika.

Dijalozi mladih na lokalnom i nacionalnom nivou u Srbiji se isključivo finansiraju na osnovu projekata preko KOMS-a, a za sredstva je potrebno da se podnosi zahtev svake godine. Ovakva praksa ne garantuje njihovu implementaciju u budućnosti, što može biti izuzetno štetno za kvalitet informacija koje EUYD prikuplja, ali i za prostor za civilno društvo i kulturu dijaloga u Srbiji. Dijalozi su u prošlosti pružili konkretne rezultate, među kojima je program „Mоја prva plata“, odluka da se ne obustavi rad studentskih poliklinika u Srbiji, kao i nekoliko drugih dostignuća u procesu usvajanja nove Nacionalne strategije za mlade. Međutim, praćenje koraka na koje se donosioci odluka odluče nakon dijaloga, ostaje problematično.

Planiranje daljeg puta: Budućnost EU dijaloga sa mladima (u Srbiji)

Tokom prve konferencije desetog ciklusa, najavljena je ocena mehanizma. Ovu vest su toplo pozdravili, posebno mladi delegati, jer je praćenje rezultata procesa uobičajeno na svim nivoima implementacije. Delegati su sami oformili radnu grupu koja će raditi na povećanju transparentnosti procesa donošenja odluka koje se tiču mladih na nivou EU.

Jedan od ključnih izazova u implementaciji EUYD mehanizma u Srbiji je već pomenuti nedostatak integracije zemalja kandidata. Naime, članovi Stalnog stručnog tima su retko dobijali pozive za učešće u ciklusima EU dijaloga sa mladima na nivou EU, uključujući i pomenute EU konferencije mladih. Ipak, omladinski predstavnici Stalnog stručnog tima pozvani su da učestvuju na drugoj EU konferenciji mladih 2023. godine u Alikanteu, Španiji, što predstavlja značajan korak napred.

Sam EUYD čeka dug put daljeg unapređenja. Gledano iz perspektive Srbije i svih drugih zemalja kandidata, ovaj proces mora da uključi sve nas i na svim nivoima implementacije. Na ovaj način se jačaju kapaciteti mladih za zagovaranje, ali se i pripremaju predstavnici donosilaca odluka za odgovornosti koje će preuzeti kao buduće članice EU.

Autorka: Anja Jokić, master politikološkinja i omladinska aktivistkinja

Koautorka: Maša Vračar, diplomirana politikolođkinja za međunarodne odnose i omladinska aktivistkinja

* Izrada ove publikacije finansirana je od strane Evropske unije. Njen sadržaj je isključiva odgovornost Fondacije Centar za demokratiju i ne odražava nužno stavove Evropske unije.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Email
WhatsApp
Telegram
Print